درباره بانیار

ما معتقدیم که هر کسی، در هر موقعیت شغلی، هویت فردی خاص خودش را دارد. بنابراین (جهت حفظ این هویت)، سعی کردیم کلمه‎ ای را انتخاب کنیم که تلفیقی از هویت فردی و کاری متخصصان ما باشد.