یکی از سه دسته بندی نظافت (1) واحد مسکونی، (2) نظافت مجتمع و یا (3) نظافت واحد

سرویس خدمات نظافتی منزل در تهران

اداری را بر اساس نیازتان انتخاب کنید.
وارد صفحه ی نقشه خواهید شد که باید موقعیت دقیق مکانی که می خواهید خدمت مورد نظرتان انجام شود را روی نقشه مشخص نمایید.

نظافت واحد مسکونی

1.1 در صورتی که نظافت واحد مسکونی را انتخاب کرده باشید، وارد صفحه ای می شوید که باید متراژ، تعداد اتاق ها، تعداد سرویس حمام و دستشویی و تعداد آشپزخانه را مشخص کنید.
1.2 تاریخ، ساعت و مدت زمان مورد نظرتان را مشخص کرده و جنسیت بانیار را نیز انتخاب می کنید.
1.3 نشانی خود را انتخاب کنید یا نشانی جدیدی را اضافه کنید و در صورتی که نیاز داشتید توضیحاتی را به سفارشتان اضافه کنید، آن را در قسمت “توضیحات” وارد نمایید.
1.4 وارد صفحه پرداخت می شوید. امکان انتخاب پرداخت آنلاین یا نقدی را دارید که در صورت انتخاب پرداخت نقدی، می توانید مبلغ مشخص شده را پس از دریافت خدمت به بانیار پرداخت کنید.

در صورتی که کد تخفیف یا کد هدیه دارید، در همین صفحه وارد نمایید. توجه داشته باشید که در صورتی که بخواهید از کد تخفیف یا هدیه استفاده کنید، نیاز به پرداخت آنلاین دارید.

1.5 پس از انتخاب و انجام نوع پرداخت، سفارش شما ثبت می شود. در ابتدا به حالت “در انتظار تایید” می باشد، که پس از بررسی سفارش و انتخاب بانیار مناسب، به حالت “پذیرفته شد” تغییر خواهد یافت. در این مرحله نام و شماره تماس بانیار برای شما قابل رویت خواهد بود.

1.6 گزینه “لغو” جهت ایجاد تغییرات در سفارش (مانند کاهش یا افزایش مدت زمان انتخاب شده، تغییر تاریخ سفارش و …) یا لغو کلی آن در نظر گرفته شده است.

1.7 در نهایت پس از اتمام خدمت مورد نظر شما می توانید با امتیاز دادن به بانیار و در صورت نیاز نوشتن توضیحاتتان، ما را در بهبود خدمت رسانی یاری کنید.

نظافت مجتمع

2-1 در صورتی که نظافت مجتمع را انتخاب کرده باشید، وارد صفحه ای می شوید که باید تعداد طبقات، تعداد واحد در هر طبقه و هم چنین پارکینگ و پشت بام را مشخص کنید.

2-2 تاریخ، ساعت و مدت زمان مورد نظرتان را مشخص کرده و جنسیت بانیار را نیز انتخاب می کنید.

2-3 نشانی خود را انتخاب کنید یا نشانی جدیدی را اضافه کنید و در صورتی که نیاز داشتید توضیحاتی را به سفارشتان اضافه  کنید، آن را در قسمت “توضیحات” وارد نمایید.

2-4 وارد صفحه پرداخت می شوید. امکان انتخاب پرداخت آنلاین یا نقدی را دارید که در صورت انتخاب پرداخت نقدی، می توانید مبلغ مشخص شده را پس از دریافت خدمت به بانیار پرداخت کنید.

 در صورتی که کد تخفیف یا کد هدیه دارید، در همین صفحه وارد نمایید. توجه داشته باشید که در صورتی که بخواهید از کد تخفیف یا هدیه استفاده کنید، نیاز به پرداخت آنلاین دارید.

2-5 پس از انتخاب و انجام نوع پرداخت، سفارش شما ثبت می شود. در ابتدا به حالت “در انتظار تایید” می باشد، که پس از بررسی سفارش و انتخاب بانیار مناسب، به حالت “پذیرفته شد” تغییر خواهد یافت. در این مرحله نام و شماره تماس بانیار برای شما قابل رویت خواهد بود.

2-6 گزینه “لغو” جهت ایجاد تغییرات در سفارش (مانند کاهش یا افزایش مدت زمان انتخاب شده، تغییر تاریخ سفارش و …) یا لغو کلی آن در نظر گرفته شده است.

2.7 در نهایت پس از اتمام خدمت مورد نظر شما می توانید با امتیاز دادن به بانیار و در صورت نیاز نوشتن توضیحاتتان، ما را در بهبود خدمت رسانی یاری کنید.

نظافت واحد اداری

3-1 در صورتی که نظافت واحد اداری را انتخاب کرده باشید، وارد صفحه ای می شوید که باید متراژ واحد، تعداد سرویس حمام و دستشویی و تعداد آشپزخانه را مشخص کنید.

3-2 تاریخ، ساعت و مدت زمان مورد نظرتان را مشخص کرده و جنسیت بانیار را نیز انتخاب می کنید.

3-3 نشانی خود را انتخاب کنید یا نشانی جدیدی را اضافه کنید و در صورتی که نیاز داشتید توضیحاتی را به سفارشتان اضافه کنید، آن را در قسمت “توضیحات” وارد نمایید.

3-4 وارد صفحه پرداخت می شوید. امکان انتخاب پرداخت آنلاین یا نقدی را دارید که در صورت انتخاب پرداخت نقدی، می توانید مبلغ مشخص شده را پس از دریافت خدمت به بانیار پرداخت کنید.

در صورتی که کد تخفیف یا کد هدیه دارید، در همین صفحه وارد نمایید. توجه داشته باشید که در صورتی که بخواهید از کد تخفیف یا هدیه استفاده کنید، نیاز به پرداخت آنلاین دارید.

3-5 پس از انتخاب و انجام نوع پرداخت، سفارش شما ثبت می شود. در ابتدا به حالت “در انتظار تایید” می باشد، که پس از بررسی سفارش و انتخاب بانیار مناسب، به حالت “پذیرفته شد” تغییر خواهد یافت. در این مرحله نام و شماره تماس بانیار برای شما قابل رویت خواهد بود.

3-6 گزینه “لغو” جهت ایجاد تغییرات در سفارش (مانند کاهش یا افزایش مدت زمان انتخاب شده، تغییر تاریخ سفارش و …) یا لغو کلی آن در نظر گرفته شده است.

3-7 در نهایت پس از اتمام خدمت مورد نظر شما می توانید با امتیاز دادن به بانیار و در صورت نیاز نوشتن توضیحاتتان، ما را در بهبود خدمت رسانی یاری کنید.